TITULARITAT D’AQUEST WEB
L'Ajuntament de Sant Vicenç de Montal és el titular d’aquest web i, per tant, responsable legal dels seus continguts i les dades dels seus usuaris.

Titular: Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
Adreça: C/ Sant Antoni, 13 (08394 Sant Vicenç de Montalt) Barcelona-Espanya
Contacte:  oficines@svmontalt.cat
Telèfon: 93 791 05 11
Dades registrals: Registre d'Ens Locals de la Generalitat de Catalunya
CIF: P-0826400D

CONDICIONS DE VENDA D’ENTRADES EN LÍNIA
L'Ajuntament de Sant Vicenç de Montal us ofereix un sistema de venda d’entrades en línia. El sistema permet la compra d’entrades per productes. Un cop fet aquest procés es pot fer el pagament a través de targeta de crèdit. Són vàlides tots els tipus de targetes de qualsevol entitat bancària: Visa, Mastercard i Maestro. Després d’acceptar la compra es farà la validació de la targeta i el càrrec. El procés és absolutament confidencial, a través d’una pasarel·la de pagament en línia i únicament l’entitat financera disposarà de la informació de la targeta. Els usuaris registrats disposen d’un espai personal on queden guardades totes les seves compres. Des d’aquest espai es poden imprimir les compres per poder utilitzar-les com a confirmació de compra. Les compres disposen d’un codi d'identificació únic i cada compra només podrà ser utilitzada una vegada. No s’admeten devolucions o canvis, sense prèvia justificació.

LA GESTIÓ DE DADES PERSONALS
Les dades personals que faciliteu per fer el vostre registre personal o adquirir un producte, tindran un tractament informatitzat i quedaran incorporades de forma confidencial en un fitxer del qual és responsable L'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. L'Ajuntament garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Podeu exercir els vostres drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016).

Per a l'exercici d'aquests drets, l'interessat pot dirigir-se a:

Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
Sant Antoni, 13 Sant Vicenç de Montalt
08394 Tel. 93-7910511 Fax.93-7912961
Correu electrònic: oficines@svmontalt.cat

Indicant clarament en l'assumpte: Tutela de dades personals